Dla pacjenta

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania


DOKUMENTACJA MEDYCZNA


Kserokopia dokumentacji medycznej (poświadczona za zgodność z oryginałem) jest wydawana na podstawie pisemnego wniosku Pacjenta. Wniosek można składać osobiście w Rejestracji lub podpisany i zeskanowany wniosek można przesłać mailowo na adres rejestracja@dscm.com.pl .
Wzór wniosku do pobrania tutaj.
Czas przygotowania dokumentów do 7 dni roboczych.
Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest:
a) pacjentowi za okazaniem dowodu osobistego
b) osobie przez Pacjenta upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i za okazaniem dowodu osobistego


WNIOSEK O WYSTAWIENIE RECEPTY NA LEKI
 

Aby ułatwić osobom przewlekle chorym, stale korzystającym z leków wprowadziliśmy możliwość wypisania recepty na leki bez konieczności rejestracji oraz oczekiwania na wizytę w gabinecie lekarza POZ.
Wystarczy pobrać wniosek a następnie złożyć go w Rejestracji lub wysłać na adres: recepta@dscm.com.pl
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadności wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji. Recepty można odbierać w Rejestracji osobiście lub za pośrednictwem innej osoby posiadającej pełnomocnictwo do odbioru recept.


DEKLARACJA POZ


Aby ułatwić Państwu możliwość zapisania się do naszej przychodni udostępniamy druk deklaracji. Poprawnie wypełnioną deklarację można dostarczyć do nas osobiście lub wysłać pocztą. Wypełniając deklarację wyboru poradni POZ można dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej oraz położnej (w przypadku kobiet bez względu na wiek).
Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi na rzecz NFZ opłatę w wysokości 80 zł.


UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ


Uprawnia do jednorazowego odbioru wyników badań w imieniu innej osoby. Pobierz tutaj.


KARTA DOSTĘPU ON-LINE DO WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Uprawnia do uzyskania dostępu on-line do wyników badań laboratoryjnych. Pobierz tutaj.


ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA KONSULTACJE I ZABIEGI MEDYCZNE

Pobierz tutaj.


OŚWIADCZENIE PACJENTA O PRAWIDŁOWYM PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE SZCZEPIONKI

Pobierz tutaj.


SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE)

Wzór skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 457). Pobierz wersję PDF lub wersję edytowalną.


SKIEROWANIE NA BADANIE DLA CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pobierz tutaj.


KALENDARZ SZCZEPIEŃ 2020

Pobierz tutaj.

 


Nasza oferta:

Współpracujemy z: