Dotacje unijne

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Dotacje unijne


Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Przebudowa fragmentu parteru istniejącego budynku przychodni Dolnobrzeskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego w Brzegu Dolnym na potrzeby pomieszczeń pracowni RTG
z wyposażeniem.”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” , Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 

CELE PROJEKTU:

Zwiększony dostęp do opieki zdrowotnej poprzez przebudowę i wyposażenie pomieszczeń w przychodni na cele nowoczesnej, cyfrowej pracowni RTG.


PRZEDMIOT PROJEKTU:

Projekt polega na utworzeniu pracowni RTG na cele opieki koordynowanej poprzez przebudowę
i wyposażenie istniejących pomieszczeń w przychodni Dolnobrzeskim Specjalistycznego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym.

Koordynowaną opiekę zdrowotną będzie stanowiła sieć współdziałających podmiotów medycznych, tworzoną przez menedżerów odpowiedzialnych
za zapewnienie dostępu do wskazanego zakresu badań diagnostycznych, koordynujących opiekę nad swoimi pacjentami, zapewniających ciągłość
leczenia i wewnętrzny nadzór nad jego jakością. DSCM będzie koncentrował się na dwóch aspektach opieki koordynowanej:

• aktywnym zarządzaniu jakością opieki,
• zarządzaniu korzystaniem/dostępem ze świadczeń.

Głównym założeniem opieki koordynowanej będzie ścieżka leczenia pacjenta w obrębie systemu, za której wytyczenie będzie odpowiedzialny DSCM.

Obszar działania związany z projektem to:

a) schorzenia układu oddechowego,

b) schorzenia zwyrodnieniowe stawów,

c) schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa,

d) wady postawy,

e) choroby zawodowe związane z wyziewami i pyłami czynników chemicznych.


Zakres Projektu obejmuje:

• projekt pracowni RTG

• remont pomieszczeń i adaptację na cele Pracowni RTG - łącznie 72,22 m2

• zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem dodatkowym pracowni RTG


PLANOWANE EFEKTY:

Podejmowane działania przyczynią się rozwoju infrastruktury ochrony zdrowa oraz rozwoju opieki koordynowanej poprzez przezwyciężenie
fragmentacji procesu leczenia, zapewnienie ciągłości leczenia pacjenta i skrócenie czasu,niezbędnego do przeprowadzenia badań.

Zakładane efekty Projektu:

1. Poprawa dostępności czasowej realizowanych świadczeń.
2. Ukierunkowanie procesu leczenia na wynik - skoncentrowanie się na kliencie/pacjencie a nie na produkcie.
3. Skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego.
4. Lepsze dostosowanie profilu świadczeń do realnych potrzeb zdrowotnych.
5. Zwiększona aktywność prewencyjna.
6. Poprawa przepływu informacji pomiędzy podmiotami opieki zdrowotnej.
7. Opracowanie (uzgodnienie) pożądanej wartości i celów, do których dążymy w postępowaniach zdrowotnych.
8. Osiąganie stałego postępu przez wdrażanie innowacyjności technologicznej oraz organizacyjnej.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 939 782,95 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 798 815,52 PLN


Nasza oferta:

Współpracujemy z: