Dla pacjenta

Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Profilaktyka


PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW PRZECIWKO GRYPIE NA LATA 2019 – 2023


 

Wstęp

Grypa sama w sobie nie jest groźna, największe zagrożenie dla życia człowieka, zwłaszcza osób starszych, stanowią jej powikłania. Do najczęstszych powikłań grypy zalicza się: astmę; zapalenie płuc i oskrzeli; zapalenie mięśnia serowego i osierdzia; niewydolność nerek; drgawki.
Jedyną i skuteczną metodą walki z grypą są szczepienia ochronne. Zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia stwierdza się celowość corocznych szczepień osób z tzw. grup wysokiego ryzyka.

Adresaci programu

Osoby powyżej 60 roku życia, stanowiących grupy tzw. podwyższonego ryzyka zachorowania na grypę, zadeklarowani do centrum medycznego DSCM.

Termin szczepień

Szczepienia będą wykonywane, zgodnie z listą osób zapisanych, prowadzoną przez personel pielęgniarski od września do grudnia każdego roku. 

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Szczepienia będą wykonywane po uprzedniej kwalifikacji lekarskiej.

Cele programu

1) Obniżenie liczby zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań u osób po 60 roku życia poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień.
2) Redukcja wizyt ambulatoryjnych, zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń
3) Uzyskanie wysokiej frekwencji.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej gminy i przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń. Ogłoszenia parafialne. Informacja w lokalnej prasie i TV.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Brzeg Dolny. Akcja bezpłatna dla Pacjentów.

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW PRZECIWKO GRYPIE


 

Wstęp

Grypa sama w sobie nie jest groźna, największe zagrożenie dla życia człowieka, zwłaszcza osób starszych, stanowią jej powikłania. Do najczęstszych powikłań grypy zalicza się: astmę; zapalenie płuc i oskrzeli; zapalenie mięśnia serowego i osierdzia; niewydolność nerek; drgawki.

Jedyną i skuteczną metodą walki z grypą są szczepienia ochronne. Zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia stwierdza się celowość corocznych szczepień osób z tzw. grup wysokiego ryzyka.

Adresaci programu

Osoby aktywne zawodowo, przebywające w dużych skupiskach ludzkich narażone na podwyższone ryzyka zachorowania na grypę.

Termin szczepień

Szczepienia będą wykonywane, zgodnie z listą osób zapisanych, prowadzoną przez pracodawcę w wyznaczonych dniach od września do października każdego roku.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie realizuje pion pracodawcy i przekazuje przychodni do realizacji. Szczepienia będą wykonywane po uprzedniej kwalifikacji lekarskiej w siedzibie pracodawcy.

Cele programu

1) Redukcja absencji pracowników w zakładzie pracy.

2) Obniżenie liczby zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień.

3) Propagowanie zachowań i nawyków prozdrowotnych, edukacja profilaktyczna.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Tablice informacyjne u pracodawcy. Komunikacja wewnętrzna w firmie.

Finansowanie

Program realizowany z budżetu pracodawcy.

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI PRZECIWKO WIRUSOM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2019-2023


 

Wstęp

Rozpoznanym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy są onkogenne wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenia genitalnymi typami tych wirusów wywołują różnego typu zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. Wirus przenoszony jest drogą płciową. Biorąc pod uwagę, ze najwyższe ryzyko zakażenia tym wirusem występuje w ciągu pierwszych 5 lat od momentu inicjacji seksualnej, najlepszą grupą do szczepienia powinny być dzieci i młodzież przed rozpoczęciem aktywności seksualnej (dziewczynki 10 -16 - letnich).

Profilaktyka raka szyjki macicy sprowadza się przede wszystkim do redukowania częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenia roli czynników nasilających podatność na chorobę (profilaktyka pierwotna), oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów (profilaktyka wtórna).

Adresaci programu

Co rocznie do programu zostaną zaproszone uczennice z Gminy Brzeg Dolny, które ukończyły 13 lat (rocznikowo). Szczepienia będą dobrowolne, za zgodą rodziców. Program obejmuje dziewczynki zadeklarowane do centrum medycznego DSCM.

Termin szczepień

Szczepienia będą wykonywane, zgodnie z listą dziewcząt przekazanych przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, prowadzoną przez personel pielęgniarski od czerwca do sierpnia każdego roku.

Organizacja programu

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dla dziewcząt objętych programem, ich rodziców i wychowawców w zakresie przeciwdziałania zakażeniu HPV.

2. Przedstawienie opiekunom i dziewczętom informacji o szczepieniu profilaktycznym przeciwko wirusowi HPV.

3. Dziewczęta, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienia zostaną objęte bezpłatnym szczepieniem w placówce służby zdrowia, która będzie realizatorem programu. Szczepienia będą wykonywane po uprzedniej kwalifikacji lekarskiej

Cele programu

1) Poprawa zdrowia poprzez zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy.

2) Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt klas I szkół gimnazjalnych.

3) Podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i ich rodziców.

4) Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstaniu.

5) Popularyzowanie nawyku systematycznego wykonywania badań w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej gminy i przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń. Ogłoszenia parafialne. Informacja w lokalnej prasie i TV.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Brzeg Dolny. Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI


 

Wstęp

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, stanowi około 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Rak piersi występuje częściej po menopauzie, a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Najlepszym sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych zmian w piersi jest mammografia - badanie bezpieczne i bezbolesne. Każda kobieta powinna się poddać mammografii co dwa lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100% uleczalny.

Adresaci programu

Kobiety w wieku 50-69 lat(rocznikowo).

Termin badań

Zgodnie z listą osób zapisanych w dniach 20.08.2019r. i 05.12.2019r.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą telefonicznie pod wskazanym numerem w zaproszeniu wysłanym przez Luxmed Diagnostyka. Badania będą wykonywane w specjalistycznym mammobusie na terenie przychodni 
i opisywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. Wyniki badań będą wysyłane listowne do wszystkich kobiet, które zgłoszą się na badania.

Cele programu

1) Obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących 
w tym zakresie krajach Unii Europejskiej

2) Podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej gminy i przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń. Informacja w lokalnej prasie i TV. Listowne zaproszenia.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia. 
Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

PROGRAM AKTYWNA PROFILAKTYKA RAKA PIERSI POPRZEZ SAMOBADANIE PIERSI


 

Wstęp

Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe). Stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych). Za to, że tak się nie dzieje, w 80% przypadków odpowiada zbyt późna diagnoza. Przyczyny większości przypadków raka piersi nie są możliwe do ustalenia. Czynnikami podwyższającymi ryzyko zachorowania są m.in.: wiek, rodzinne występowanie raka piersi, pierwsza miesiączka we wczesnym wieku, menopauza w późnym wieku, późny pierwszy poród, długotrwała hormonalna terapia zastępcza, mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2.

Adresaci programu

Kobiety w wieku 20-40 lat.

Termin spotkań

Spotkania profilaktyczne odbywają się raz w miesiącu dla Pacjentek zadeklarowanych w centrum medycznym DSCM. Terminy spotkań w ramach punktu doradczego położniczego dostępne w Rejestracji.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Edukacja z zakresu profilaktyki raka piersi i naukę samobadania piersi będzie prowadziła położna. Liczba miejsc ograniczona.

Cele programu

1) Zapoznanie z czynnikami ryzyka raka piersi

2) Motywowanie do aktywnej profilaktyki raka piersi

3) Zapoznanie z zasadami samobadania i samokontroli poprzez palpacyjne badanie piersi i obserwacji własnego ciała

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń. Ulotka dot. samobadania piersi.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEDOBORÓW WITAMINY D3


 

Wstęp

Niepokojący jest wysoki odsetek niedoborów witaminy D stwierdzany w różnych grupach wiekowych w polskiej populacji. Niedobory witaminy D przyczyniają się nie tylko do rozwoju krzywicy, osteomalacji i osteoporozy, ale także mogą zwiększać ryzyko rozwoju wielu innych chorób m.in. cukrzycy typu I, nowotworów (piersi, prostaty, jelita grubego), chorób autoimmunologicznych (stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, układowy toczeń rumieniowaty), sercowo naczyniowych oraz zespołu metabolicznego. Dlatego tak ważne jest właściwe zaopatrzenie ustroju w witaminę D, uwzględniające jej wielokierunkowe działanie, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa.

Wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D jest stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy (25-OHD). Optymalny poziom u dzieci wynosi 20-60ng/ml (50-150mmol/l), a u osób dorosłych 30-80ng/ml (75-200nmol/l). Do prawidłowego rozwoju i mineralizacji układu szkieletowego oraz zmniejszenia ryzyka chorób cywilizacyjnych niezbędna jest nie tylko odpowiednia podaż witaminy D 
i wapnia, ale także przestrzeganie zasad aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Adresaci programu

Wszystkie grupy wiekowe.

Termin spotkań

Spotkania profilaktyczne odbywają się raz w miesiącu dla Pacjentek zadeklarowanych w centrum medycznym DSCM. Terminy spotkań w ramach punktu doradczego farmaceutycznego dostępne 
w Rejestracji.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Edukację z zakresu profilaktyki niedoborów i suplementacji witaminy D3 będzie prowadziła farmaceutka. Liczba miejsc ograniczona.

Cele programu

1) Zapobieganie chorobom układu kostnego.

2) Edukacja z zakresu suplementacji witaminą D3.

3) Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „JEDZ I ŻYJ ZDROWO"

 

Wstęp

Dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie jest ważne dla prawidłowego wzrastania oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pozwala uniknąć wielu chorób, które rozwijają się niekiedy przez wiele lat jako skutek spożywania nadmiernej lub zbyt małej ilości określonych składników pokarmowych. Do najczęściej występujących chorób tego typu należą: choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, otyłość, kamica żółciowa, niedokrwistość z niedoboru żelaza, osteoporoza oraz niektóre choroby nowotworowe (żołądka, jelita grubego, piersi).

Odpowiednie, zdrowe żywienie jest często podstawową metodą leczenia wielu chorób, zalecaną również wówczas, gdy konieczne jest już stosowanie leków. W dzisiejszych czasach w Polsce dużym problemem są choroby przewlekłe rozwijające się z powodu przejadania się, czego konsekwencją jest nadwaga i otyłość, oraz towarzyszące im zaburzenia metaboliczne. Nie mniej niebezpieczne dla zdrowia może być niedożywienie, polegające nie tylko na niedoborze spożywanych kalorii, ale też na niepełnowartościowym żywieniu, prowadzącym do niedoborów pokarmowych. W pełnych pośpiechu czasach zapominamy, że sposób w jaki się odżywiamy wpływa na nasze zdrowie.

Adresaci programu

Kobiety w grupie wiekowej 20 -45 lat.

Termin spotkań

Spotkania profilaktyczne odbywają się raz w miesiącu dla Pacjentek zadeklarowanych w centrum medycznym DSCM. Terminy spotkań w ramach punktu doradczego farmaceutycznego dostępne 
w Rejestracji.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Edukację z zakresu zdrowych zasad odżywiania będzie prowadziła farmaceutka. Liczba miejsc ograniczona.

Cele programu

1) pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,

2) kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,

3) dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentek.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA


 

Wstęp

Choroby układu krążenia /CHUK/ są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z ich powodu w naszym kraju należy do najwyższych w regionie europejskim. Światowa Organizacja Zdrowia /WHO/ za najistotniejsze czynniki ryzyka powodujące choroby układu krążenia uznała m.in.: 
• nadciśnienie tętnicze krwi, • palenie tytoniu, • picie alkoholu, • niską aktywność ruchową, • nadwagę i otyłość, • nadmierny stres, • nieracjonalne odżywianie się , • obciążenia genetyczne.

Nadciśnienie tętnicze występuje u kilku milionów dorosłych Polaków, jednak większość z nich nie wie, że ma nadciśnienie. Dzieje się tak, ponieważ nie ma objawów, które pozwalają na rozpoznanie wysokiego ciśnienia. Udowodniono, że obniżenie ciśnienia tętniczego zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, choroby wieńcowej i zawału serca, niewydolności nerek. Szczególnie duże korzyści odnoszą Pacjenci, u których współistnieją inne choroby, jak cukrzyca. Trwale podwyższone ciśnienie tętnicze zawsze wymaga obniżenia, nawet wówczas, gdy wykryte zostaje przypadkowo lub nie powoduje dolegliwości.

Adresaci programu

Pacjenci centrum medycznego DSCM, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat i spełniają poniższe warunki:

1) obciążenie czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek)

2) nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia

Termin spotkań

Przez cały rok, zgodnie z terminem rejestracji na wizytę profilaktyczną.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Program realizowany jest przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który przeprowadza wywiad z Pacjentem oraz pokieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia. Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:

obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.)

palenie papierosów

przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)

wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut

wyniki badania fizykalnego

wynik oceny BMI

pomiary ciśnienia tętniczego

wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla Pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej.

Cele programu

1) Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia

2) Redukcje występowania i natężenia czynników ryzyka

3) Zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia

4) Wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia

5) Promocja zdrowego stylu życia

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentów.

PROGRAM PODSTAWOWY WYKRYWANIA PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC (POCHP)

 

Wstęp

Palenie tytoniu jest chorobą przewlekłą, znacząco wpływa na jakość i długość życia. 
W Polsce codziennie pali około 9 milionów dorosłych Polaków, w tym 50% palaczy posiada symptomy uzależnienia od tytoniu, a 15% uzależnionych jest biologicznie od nikotyny. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie.

Jednym z najczęściej występujących schorzeń u wieloletnich palaczy papierosów jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc). Szacuje się, że w Polsce na POCHP choruje 2 miliony osób, co stanowi 5% społeczeństwa. Jej jedynym objawem przez wiele lat jest przewlekły kaszel. POCHP prowadzi do niedotlenienia organizmu, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci. Chory traci rezerwy oddechowe trzy razy szybciej niż osoba zdrowa. Każdy palacz papierosów między 40 a 50 rokiem życia powinien sprawdzić, czy jego płuca zachowują zdrowie czy też starzeją się przedwcześnie.

Adresaci programu

Osoby powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc).

Termin spotkań

Przez cały rok, zgodnie z terminem rejestracji na wizytę profilaktyczną.

Organizacja programu

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie, spełniających określone w programie kryteria, przyjmowane będą osobiście bądź telefonicznie w rejestracji. Program realizowany jest przez pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która wykona badanie spirometryczne. Badanie to jest proste, niebolesne i trwa około 5 minut. Nieprawidłowy wynik spirometrii oznacza potrzebę badania lekarskiego i rozpoczęcia leczenia, dzięki któremu można wrócić do zdrowia. W przypadku wykrycia przez lekarza nieprawidłowych zmian u pacjenta, kierowany jest on na dalszą diagnostykę.

Cele programu

1) poprawa skuteczności wczesnego wykrycia POChP w grupach ryzyka

2) poprawa skuteczności leczenia chorych na POChP

3) ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa oddechowego i umieralności z powodu POChP

4) edukacja antynikotynowa

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program zostanie w całości zrealizowany ze środków własnych placówki. Akcja bezpłatna dla Pacjentów.

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WIRUSA ZAPALENIA WATROBY TYPU C (WZW C)


 

Wstęp

Zakażenie HCV (Hepatitis C Virus) jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW typu C). Objawy tej choroby są niecharakterystyczne i niespecyficzne, a ponadto u większości chorych mogą nie występować przez wiele lat, aż do rozwinięcia się zaawansowanych następstw choroby wątroby, stanowiących poważne zagrożenie dla pacjenta. Cechy te czynią HCV wirusem niezwykle niebezpiecznym. Szacuje się, że 20‐25% chorych na przewlekle zapalenie wątroby typu C obarczonych jest ryzykiem rozwoju marskości wątroby i pierwotnego raka wątroby. Podczas wieloletniego, bezobjawowego przebiegu zapalenia wątroby w organizmie chorego zachodzą wyniszczające zmiany, a sam chory - nieświadomy swojej infekcji - może być potencjalnym źródłem nowych zakażeń.

Polska jest krajem charakteryzującym się niskim, na tle innych krajów europejskich, współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami choroby wątroby w jej bardzo zaawansowanym stadium.

Obecnie WZW typu C można jednak wyleczyć u ogromnej większości chorych. Terapia pozwala uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych choroby, wysokich kosztów leczenia jej powikłań oraz rozłożonych na wiele lat kosztów pośrednich. Najnowsze terapie, dostępne już w Polsce w ramach programów lekowych, charakteryzują się niemal 100‐procentową skutecznością i mają korzystniejszy profil bezpieczeństwa.

Adresaci programu

Osoby w wieku 25-59 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób o wysokim stopniu ryzyka:

* hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 15 lat;

* mieszkających z osobą zakażoną HCV;

* poddanych zabiegom kosmetycznym;

* dializowanych;

* przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo.

Termin spotkań

Przez cały rok, zgodnie z harmonogramem pracy Punktu Pobrań.

Organizacja programu

Pobranie krwi od pacjenta - badanie krwi ma na celu wykrycia przeciwciał anty-HCV, czas oczekiwania na wynik - 1 dzień.

Powtórzenie badania w razie konieczności - jeżeli wynik badania przeciwciał anty-HCV jest dodatni (oznacza to, że pacjent miał kontakt z wirusem, co nie świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem HCV). Aby potwierdzić zakażenie wirusem HCV należy wykonać dodatkowy test w celu wykrycia obecności wirusa (HCV RNA). Jeżeli wynik testu jest dodatni - to oznacza, że pacjent jest zakażony wirusem HCV.

Poinformowanie pacjenta o potwierdzonym dodatnim wyniku testu (HCV RNA) i skierowania pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia (NFZ) oraz edukacja pacjenta.

Cele programu

1) poprawy jakości życia osób zarażonych i ich rodzin poprzez wczesne rozpoczęcie leczenia zakażenia i zapobieganie następstwom WZW typu C

2) Edukacja pacjentów z grupy docelowej w zakresie zakażeń HCV, ich konsekwencji oraz możliwości zapobiegania

Komunikacja

Informacja o programie na stronie internetowej przychodni. Informacja na tablicach ogłoszeń.

Finansowanie

Program pełnopłatny przez Pacjentów w zakresie opłacenia badania laboratoryjnego.

 

FILMY DEDYKOWANE PROFILAKTYCE NOWOTWORÓW


Nasza oferta:

Współpracujemy z: